LÊN NGÔI - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Hết ỒN lại nảy cái vần UÔI

Xướng họa giao lưu thoải mái cười.

More...

OÁI OĂM! - thơ QUỲNH KHƯƠNG

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Oái oăm thách đố cái vần ỒN

Giám khảo ra đề rõ thật khôn!

More...

CHƠI THƠ - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Làng thơ chấn động bởi vần ỒN

Chơi chữ, lựa từ thật khéo khôn

 

More...

THĂNG HOA - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Đầu sáu đuôi năm đã tới rồi
Muối tiêu lốm đốm vẫn ham chơi

More...

CỨ MÃI TÌM - Thơ Quỳnh Khương

By TRẦN QUỲNH KHƯƠNG

Một nửa nơi đâu cứ mãi tìm...

 

More...