MỦI LÒNG - Thơ Quỳnh Khương

MỦI LÒNG

Tủi phận em đây: Chửa có chồng

Ai người chia sẻ chốn phòng không?

Học hành công tác luôn luôn gắng

Tích đức tu nhân vẫn vẫn gồng

Cuộc sống tương lai đà ổn định

Công danh sự nghiệp cũng hanh thông

Tình đời hiu hắt... thân cô quạnh

Gối chiếc chăn đơn... Nghĩ mủi lòng.

09/7/2017