LÊN NGÔI - Thơ Quỳnh Khương

LÊN NGÔI

Hết ỒN lại nảy cái vần UÔI

Xướng họa giao lưu thoải mái cười.

Xuất tứ lựa vần cho thật khéo

Găm từ gài ý phải êm xuôi.

Làng trên khích lệ mừng bung nụ

Xóm dưới động viên quyết nảy chồi!

Chín chín ngón chơi xoay đủ kiểu

Thơ Đường tỏa sáng ắt lên ngôi!

08/7/2017 

 

*Bài họa của thi huynh Phùng Đức Thủ - Quảng Ninh:
 

SOÁN NGÔI
Phú điếu thường hay có vận UÔI.
Dường như các bạn thích vui CƯỜI
Bày ra múa bút cùng đường luật. 
Kết lại gieo vần với chữ XUÔI.
Kẻ thích từ hay cành hé nụ.
Người ưa ý đẹp cội đâm CHỒI. 
Bình bầu xếp loại xem ai nhất. 
Một chị A còng đã soán NGÔI.

11/7/2017